Slik fungerer bompengeordningen i Norge:

1. Vedtak om bompengefinansiering

 • Lokalpolitisk vedtak i berørte kommuner
 • Bompengesaken, d.v.s. et forslag til Stortingsproposisjon, forberedes av aktuell oppdragsgiver, d.v.s. den som har ansvar for bygging av aktuell veistrekning. Det er enten en fylkeskommune, Nye veier eller Statens vegvesen.
 • Stortingsproposisjonen kvaltetssikres av Statens vegvesen før den behandles i Samferdselsdepartementet og fremmes for regjeringen
 • Stortinget vedtar proposisjonen.

2. Bompengeinnkrevingen

 • Bompengeselskapet tar opp lån, etablerer bomstasjon og starter innkreving.
 • Bompengeselskapet drifter bomstasjon og avslutter innkreving når lånet er nedbetalt

3. Innkrevingssystemet

 • Bompasseringene registrerer ved at kjøretøy identifiseres med brikke eller bilde av  registreringsnummer.
 • Passeringer oversendes til et utstederselskap som fakturerer brukere med avtale. Bompengeselskap fakturerer brukere uten avtale.

Fakta:

Alle bomstasjoner i Norge er automatiske.

Det er to kategorier bompengeprosjekter; bompenger på veistrekninger og som en del av bypakker.

Hovedformålet med bompengefinansieringen er å få til raskere utbygging av infrastruktur på vei. I enkelte byområder kan bompenger være et trafikkregulerende middel som skal bidra til å redusere bilbruk og forbedre miljøet. Bompengene brukes da til å styrke kollektivtransport og øke og sikre fremkommelighet for gående, syklende og kjørende. Se mer informasjon i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2929) og Vegloven § 27.

Dersom et bompengeprosjekt skal realiseres, kreves lokalpolitisk vedtak før forslaget går via Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet, til endelig avgjørelse i Stortinget.

Informasjon om bompasseringer med brukeravtale, kontakt det utstederselskapet som du har avtale med. Har du ikke tegnet brukeravtale, blir det fakturert fullpris. Passeringsinformasjon kommer på faktura.

Takstskilt i byer er begrenset, men brukes i stor grad på veier utenfor og mellom byer.

Alle bompengeprosjekter opererer med etterskuddsbetaling og 20 prosent rabatt for biler som har brukeravtale med en utsteder. Det gjelder takstgruppe 1 (personbiler under 3500 kg og M1-klasse inkl. de fleste bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler).

Brikke som er utstedt av godkjente utsteder, kan brukes i alle automatiske bompengeanlegg og på enkelte ferjestrekninger i Norge. Se autopassferje.no om hvilke ferjestrekninger det gjelder.
Det er to typer AutoPASS-betaling på ferje, avhengig av hvilke ferjesamband som benyttes. Enten betaler man med bombrikke, kontakt et utstederselskap eller med AutoPASS ferjekort, kontakt driftsselskapet, se autopassferje.no

Fordeler med brukeravtale og fastmontert brikke i kjøretøyet

 • 20 prosent rabatt.
 • Rabatt i form av timesregel og passeringstak i enkelte bompengeanlegg.
 • Rabatt for El-biler.
 • Alle passeringer faktureres fra det utstederselskapet som du har bruker-avtale med, uavhengig av hvor i landet du har kjørt.
 • Tilgang til passeringsopplysninger finner du hos det utstederselskapet som du har tegnet brukeravtale med.
 • Du kan ha flere kjøretøy på samme avtale, men hvert kjøretøy må ha sin unike brikke koblet opp til kjøretøyets registreringsnummer.

Tall 2020

 • 66 bompengeprosjekter
 • Bompengeinnkreving i 342 bomstasjoner
 • Andel passeringer med bombrikke: 77,72 prosent
 • Inntekter: 11,5 mrd. kr
 • Driftskostnader: 1 mrd kr
 • Total lånegjeld: 63 mrd. kr
Sist oppdatert: