Om bompengeordningen i Norge

AutoPASS er samlebetegnelsen for de tekniske løsningene for bompengeinnkrevingen i Norge. Systemet består av flere deler eid av ulike aktører knyttet til ordningen. AutoPASS-samvirke er betegnelsen for det norske bompengeområdet.

Statens vegvesen har fått i oppdrag fra Samferdselsdepartementet å forvalte, føre tilsyn med og håndtere tvister mellom aktørene som virker innenfor AutoPASS-systemet. Det inkluderer også samordningsoppgaver i AutoPASS samvirke, eierskap og forvaltning av kjernesystemet.  

Bompengeselskapenes relasjon til Statens vegvesen er regulert gjennom bompengeavtalen og i føringer fra Samferdselsdepartementet. Utstederselskapenes virksomhet er regulert i forskrift (Utstederforskriften). Utstederne må inngå utstederavtale med alle bompengeselskaper i Norge for å kunne virke.

Hovedformålet

Hovedformålet med bompengefinansieringen er å finansiere planlegging og bygging av offentlig vei for å få til en raskere utbygging av infrastruktur på vei. Dessuten kan bompengene på visse vilkår brukes til investeringer i faste anlegg for kollektivtrafikk på jernbane, inkludert sporvogn og tunnelbane. Som en del av en plan for et helhetlig og samordnet transportsystem i et byområde, kan bompengene brukes til tiltak for å drifte kollektivtrafikk.

Det er også åpnet for at man, i enkelte byområder, kan fastsette takstene på en slik måte at de bidrar til å oppnå særskilte behov i området. Det kan innebære at takstene kan differensieres ut fra kjøretøyene sin vekt og/eller miljøegenskaper, fastsettes på en slik måte at de påvirker valg av reisemiddel eller varierer ut fra tidspunkt på døgnet. Se mer informasjon i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 og vegloven § 27.

Slik fungerer bompengeordningen:

1.Vedtak om bompengefinansiering

 • Først må det fattes et lokalpolitisk vedtak i berørte kommuner.
 • Bompengesaken, dvs. forslag til stortingsproposisjon, forberedes av aktuell oppdragsgiver, som er den som har ansvaret for å bygge ut aktuell veistrekning. Det kan være Statens vegvesen eller Nye Veier AS for riksveier og aktuelt fylke for fylkesvei.
 • Stortingsproposisjonen kvalitetssikres av Statens vegvesen ved Vegdirektoratet, før den behandles i Samferdselsdepartementet og fremmes av regjeringen for Stortinget.
 • Stortinget vedtar proposisjonen.

2.Bompengeinnkrevingen

 • Det er fem bompengeselskaper i Norge, som alle er fylkeskommunalt eid.  
 • Bompengeselskapene har ansvar for finansiering av veiprosjekter med bompengefinansiering, for å etablere og drifte bomstasjoner og for innkreving av bompenger for kunder uten brukeravtale.
 • Bompengeselskapene avslutter innkreving når lån er nedbetalt eller når innkrevingsperioden, som det er gitt tillatelse til, utløper.
 • Utstederselskapene er kommersielle selskaper som krever inn betaling på vegne av bompengeselskapene fra brukere av AutoPASS-systemet.
 • Utstederselskapene er ansvarlig for etablering av brukeravtale, samt brikkedistribusjon til brukere og oppfølging av sine avtalekunder.  

3.Innkrevingssystemet:

 • Bompasseringene registreres ved at kjøretøyet identifiseres med brikke, eller med bilde av registreringsnummer for dem som ikke har brukeravtale.
 • Passeringene oversendes til et utstederselskap, som fakturerer brukere med avtale. Bompengeselskapene fakturerer brukere uten avtale.

Fakta:

 • Alle bomstasjoner i Norge er automatiske.
 • Det er flere kategorier bompengeprosjekter:
  • på veistrekninger
  • ferjeavløsningsprosjekter
  • som del av bypakker.
 • Takstskilt i byer er begrenset, men brukes i stor grad på veier utenfor og mellom byer.
 • Innkreving av bompenger kan foregå etter, parallelt med eller før utbygging av et bompengeprosjekt (etterskuddsinnkreving, parallellinnkreving og forhåndsinnkreving).
 • Brikker som er utstedt av godkjente utsteder, kan brukes i alle automatiske bompengeanlegg og som betaling av ferjebillett på enkelte ferjestrekninger i Norge. Se autopassferje.no om hvilke ferjestrekninger det gjelder.
  Det er to typer AutoPASS-betaling på ferje, enten med AutoPASS-brikke eller med AutoPASS ferjekort, avhengig av hvilke ferjesamband som benyttes.

Fordeler med brukeravtale og fastmontert brikke i kjøretøyet:

 • Alle må ha brukeravtale og gyldig brikke for å få 20 prosent rabatt.
 • Informasjon om bompasseringer med brukeravtale, kontakt det utstederselskapet som du har avtale med. Har du ikke tegnet brukeravtale, må du betale fullpris. Passeringsinformasjon kommer på faktura.
 • Rabatt i form av timesregel og passeringstak i enkelte bompengeanlegg.
 • Rabatt for elbiler.
 • Alle passeringer faktureres fra det utstederselskapet som du har brukeravtale med, uavhengig av hvor i landet du har kjørt.
 • Tilgang til passeringsopplysninger finner du hos det utstederselskapet som du har tegnet brukeravtale med.
 • Du kan ha flere kjøretøy på samme avtale, men hvert kjøretøy må ha sin unike brikke koblet opp til kjøretøyets registreringsnummer.

Foreløpige tall 2021:

 • 61 bompengeprosjekter krevde inn bompenger i 339 bomstasjoner
 • 16 av 68 prosjekter vedtatt av Stortinget har ikke startet innkreving enda
 • Totalt antall passeringer i bomstasjoner og på ferjer var om lag 980 millioner
 • Passeringsinntekter: 11,8 mrd kr
 • Driftskostnader: 930 mill kr
 • Driftskostnad pr. passering: 0,95 kr
 • Total lånegjeld: 61 mrd kr
 • Gjennomsnittlig effektiv lånerente inkl. rentesikringer: 1,87 prosent.

Se mer informasjon i årsrapport 2021

Sist oppdatert: