En klage knyttet til feil i faktura skal sendes skriftlig til den du har mottatt fakturaen fra. Dette er enten  et utstederselskap eller et bompengeselskap.
 
Har du avtale med et utstederselskap, er det denne avtalen som regulerer forholdet mellom deg og selskapet. Fakturering av enkeltpasseringer for kjøretøy uten avtale gjøres av det bompengeselskapet som eier den bomstasjonen du har passert. Her er det forskrift om betaling av bompenger som regulerer forholdet mellom deg og selskapet.
 
Rettslige tvister mellom en utsteder/bomselskap og kunde om faktura følger tvistelovens bestemmelser om mekling og rettergang i sivile saker.
 
Når det gjelder fritaksordninger må det søkes bompengeselskapene om dette. Vedtak om fritak er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages. Dette gjelder for eksempel dersom bompengeselskapet har avslått søknad om fritak for bompenger etter fritaksordningen Vegdirektoratet er klageinstans.

Sist oppdatert: