En AutoPASS-utstederen i AutoPASS Samvirke skal kreve betaling fra sine kunder for alle passeringer i henhold til gjeldende takstvedtak. Det norske utstedermarkedet er regulert gjennom Forskrift om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter (utstederforskriften), jf. Utstederforskriften (Lovdata).

Under følger link til områdeerklæring for AutoPASS Samvirke med vedlegg, jf. utstederforskriftens § 30.

Områdeerklæring for AutoPASS Samvirke v1-5.pdf(01.07.2021

Vedlegg:

For en samlet beskrivelse av krav til teknisk utstyr som skal inngå i AutoPASS Samvirke vises det til «Krav til teknisk utstyr i AutoPASS Samvirke».

Søknader etter utstederforskriftens §§ 21, 22 og 24 skal følge vedlegg 1D, 1E og/eller 1F til områdeerklæringen. Mal for nødvendig egenerklæring er gitt i vedlegg 1H til områdeerklæringen.

Søknad om godkjenning som utsteder i AutoPASS Samvirke sendes Statens vegvesen Myndighet og regelverk v/Brukerfinansiering til og merkes «Søknad – godkjenning som utsteder i AutoPASS Samvirke»

Sist oppdatert: