En AutoPASS-utsteder i AutoPASS Samvirke skal kreve betaling fra sine kunder for alle passeringer i henhold til gjeldende takstvedtak. Det norske utstedermarkedet er regulert gjennom Forskrift om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter (utstederforskriften), jf. Utstederforskriften (Lovdata).

Under følger link til områdeerklæring for AutoPASS Samvirke med vedlegg, jf. utstederforskriftens § 30.

Områdeerklæring for AutoPASS Samvirke (PDF)

Vedlegg:
Dokument Tittel Versjon Dato

1A-n

Mal for utstederavtale

1.2

18. desember
2020

1C-b

Avtale om utveksling av personopplysninger - bompenger

1.3

4. januar
2021

1C-f

Avtale om utveksling og bruk av personopplysninger - AutoPASS ferje

1.1

4. januar
2021

1D-n

Søknadsskjema utstederforskriftens § 21

1.2

25. oktober 2019

1E-n

Søknadsskjema utstederforskriftens § 22

1.2

25. oktober 2019

1F-n

Søknadsskjema for godkjenning som EETS-utsteder § 24

2.0

1. juli
2021

1H-n

Egenerklæringsskjema for søkere

1.0

 

2A

AutoPASS Prosedyrer for økonomisk oppgjør mellom operatør og utsteder

1.1

15. mai
2023

2B

AutoPASS Prosedyrer for kunde- og klagebehandling

1.1

15. mai
2023

For en samlet beskrivelse av krav til teknisk utstyr som skal inngå i AutoPASS Samvirke vises det til krav til teknisk utstyr i AutoPASS Samvirke.

Søknader etter utstederforskriftens §§ 21, 22 og 24 skal følge vedlegg 1D, 1E og/eller 1F til områdeerklæringen. Mal for nødvendig egenerklæring er gitt i vedlegg 1H til områdeerklæringen.

Søknad om godkjenning som utsteder i AutoPASS Samvirke sendes Statens vegvesen Myndighet og regelverk v/Brukerfinansiering til  og merkes «Søknad – godkjenning som utsteder i AutoPASS Samvirke».

Behandling av tvister mellom operatører og AutoPASS-utstedere

Statens vegvesen, skal der en av partene krever det, mekle i saker mellom operatør og AutoPASS-utsteder der det er uenighet om inngåelse eller forståelse av utstederavtalen eller andre forhold som utledes av, eller har tilknytning til utstederavtalen. Statens vegvesens tvisteløsningsorgan sin uttalelse er kun rådgivende. Jf. utstederforskriftens §34 for ytterligere informasjon. Forklar kort hva klagen (tvisten) gjelder, begrunnelse og hva man ønsker å oppnå med klagen. Legg ved relevant dokumentasjon

Klagen skal fremsettes skriftlig - og sendes per epost til merket: "Tvisteløsningsorgan – AutoPASS Samvirke".

Sist oppdatert: