En AutoPASS-utstederen i AutoPASS Samvirke skal kreve betaling fra sine kunder for alle passeringer i henhold til gjeldende takstvedtak. Det norske utstedermarkedet er regulert gjennom Forskrift om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter (utstederforskriften), jf. Utstederforskriften (Lovdata).

Under følger link til områdeerklæring for AutoPASS Samvirke med vedlegg, jf. utstederforskriftens § 30.

Områdeerklæring for AutoPASS Samvirke v1.6.pdf

Vedlegg:

For en samlet beskrivelse av krav til teknisk utstyr som skal inngå i AutoPASS Samvirke vises det til «Krav til teknisk utstyr i AutoPASS Samvirke».

Søknader etter utstederforskriftens §§ 21, 22 og 24 skal følge vedlegg 1D, 1E og/eller 1F til områdeerklæringen. Mal for nødvendig egenerklæring er gitt i vedlegg 1H til områdeerklæringen.

Behandling av tvister mellom operatører og AutoPASS-utstedere

Statens vegvesen, skal der en av partene krever det, mekle i saker mellom operatør og AutoPASS-utsteder der det er uenighet om inngåelse eller forståelse av utstederavtalen eller andre forhold som utledes av, eller har tilknytning til utstederavtalen. Statens vegvesens tvisteløsningsorgan sin uttalelse er kun rådgivende. Jf. utstederforskriftens §34 for ytterligere informasjon. Tvisten skal fremsettes skriftlig  og sendes  per epost til merket: «Tvisteløsningsorgan – AutoPASS Samvirke.

Søknad om godkjenning som utsteder i AutoPASS Samvirke sendes Statens vegvesen Myndighet og regelverk v/Brukerfinansiering til og merkes «Søknad – godkjenning som utsteder i AutoPASS Samvirke»

 

Sist oppdatert: