Med Bompengereformen ble det i Meld. St. 25 (2014-2015) tydeliggjort at utstederrollen skal rendyrkes gjennom å skille den ut fra bompengeselskapene for å etablere uavhengige utstedere.

Hensikten med den nye ordningen er å unngå kryss-subsidiering og legge til rette for økt effektivitet, brukervennlighet og tjenesteutvikling i bompengesektoren.

Utstederforskriften legger opp til at enhver aktør som oppfyller gitte krav til godkjenning vil kunne å drive utstedervirksomhet mot norske bompenge- og ferjeselskaper. Utstederforskriften ble vedtatt 14. desember 2018 med ikrafttredelse 1. januar 2019. Se Utstederforskriften (Lovdata)

Tall for 2019 viser at bompengesektoren i Norge krevde inn 11,4 milliarder kroner gjennom 64 bompengeprosjekter. Passeringsinntektene stammer fra 880 millioner passeringer, hvorav 77,8 prosent var avtalepasseringer med bombrikke.

 Avtale med en AutoPASS-utsteder gir brukeren fordeler som rabatterte passeringstakster, timesregler, månedstak og samlet fakturering.

Utstedergodtgjørelsen fastsettes av Samferdselsdepartementet og er satt til 1,75% av passeringstaksten.

Sist oppdatert: