Gjennom Bompengereformen ble det tydeliggjort at utstederrollen skal rendyrkes gjennom å skille den ut fra bompengeselskapene for å etablere uavhengige utstedere. En utsteder er den som kan inngå brukeravtale med en bilist om betaling av bompenger ved bruk av elektronisk brikke.

Fordelen med brukeravtale og brikke innen bompengeordningen er at det er dette som gir rett på rabatter og fritak etter takstretningslinjene. Utstederen skal fungere som en innkrever av bompenger for bompengeselskapene. Fordelen for bilistene er at alle bompasseringene blir samlet på en faktura. Det er utstederselskapet som fordeler innbetalingene på bompengeselskaper og prosjekter.

Det er nå fem selskaper som er godkjent som utstedere i Norge (AutoPASS-utstedere). Det er opp til den enkelte bilist å velge det selskapet en ønsker å inngå brukeravtale med.

Utstederselskapene er private selskaper som drives etter forretningsmessige prinsipper. Selskapene står derfor fritt til, gjennom brikken, å tilby tilleggstjenester overfor sine kunder. For hvilke tilleggstjenester som evt. gjelder utover bompengebetaling, henvises det til utstederselskapenes hjemmesider.

Når du har brukeravtale med et utstederselskap er det denne avtalen som regulerer dine forpliktelser og rettigheter når det gjelder betaling av bompenger. Om du ikke har brukeravtale, betaler du bompenger etter faktura fra det enkelte bompengeselskapet. Din plikt til å betale er da regulert i Betalingsforskriften.

Utstederforskriften regulerer det juridiske forholdet mellom det offentlige og utstederne. Den legger til rette for at enhver aktør som oppfyller gitte krav til godkjenning, vil kunne drive utstedervirksomhet mot norske bompenge- og ferjeselskaper. Utstederforskriften ble vedtatt 14. desember 2018 med ikrafttredelse 1. januar 2019.

Sist oppdatert: