Det pågår for tiden et arbeid med å endre rammer og dokumentasjonskrav i områdeerklæringen og søknadsskjema som er publisert på denne siden. Vegdirektoratet ber derfor potensielle søkere, som trenger ytterligere informasjon og avklaringer i forkant av en eventuell søknad, om å ta kontakt via epost bribye@vegvesen.no

Det er ikke nødvendig med konsesjon som finansieringsforetak for å drive utstedervirksomhet i AutoPASS Samvirke. Det ble sammen med utstederforskriften vedtatt en endring i finansforetaksforskriften som gir et unntak fra slik konsesjon for utstedervirksomhet i AutoPASS Samvirke. Denne endringen vil være tilgjengelig på lovdata i løpet av kort tid.

Status og framdrift

29.04.2019: Dokumentasjon for potensielle AutoPASS-utstedere

Relevant informasjon for selskaper som ønsker å operere som AutoPASS-utsteder. Forskriften ble vedtatt 14. desember 2018 med ikrafttredelse 1. januar 2019. Se Utstederforskriften (Lovdata)

 

29.06.2018: Informasjon til markedet om bompengereformen (PDF) 

15.05.2018: Høring knyttet til forskrift om utstedervirksomhet i Norge med frist 17.08.2018

Åpning av utstedermarkedet

Som del av Bompengereformen ble det i Meld. St. 25 (2014-2015) tydeliggjort at utstederrollen skal rendyrkes gjennom å skille den ut fra bompengeselskapene for å etablere uavhengige utstedere.

Hensikten med den nye ordningen er å unngå kryss-subsidiering og legge til rette for økt effektivitet, brukervennlighet og tjenesteutvikling i bompengesektoren.

Utstederforskriften legger opp til at enhver aktør som oppfyller gitte krav til godkjenning vil kunne å drive utstedervirksomhet mot norske bompenge- og ferjeselskaper. Selv om dette hittil har funnet sted i noe grad gjennom EasyGo-samarbeidet, og det har vært en formell forankring i EETS-forskriften, gir denne utstederforskriften et tydeligere og mer harmonisert rammeverk for slik virksomhet. Statens vegvesen og operatørene forplikter seg samtidig til å legge de praktiske forholdene til rette for nye aktører.

En rendyrking av utstederrollen medfører at bompengeselskaper med integrert utstedervirksomhet, enten må skille denne virksomheten ut i egne juridiske personer, eller avhende kundeporteføljen.

Det vil gjennom dette bli etablert et nytt marked for utstedertjenester, der det åpnes for at norske og utenlandske selskap kan godkjennes for å levere utstedertjenester i Norge.

Vegdirektoratet har sendt brev til kjente aktører og interessenter for å informere om hvordan det arbeides for å tilrettelegge for dette nye markedet. Denne informasjonen er også kommuniseres til bransjeorganisasjoner i sektorer som kan ha interesse av det nye markedet, samt til nye interessenter som henvender seg til Vegdirektoratet. Dette skal sikre likebehandling og et sunt konkurranseklima i markedet.

Beskrivelse av utstedermarkedet/utstedervirksomhet

Bompengesektoren i Norge krevde inn nesten 10,2 milliarder kroner i 2017 gjennom 63 bompengeprosjekter. De fleste av disse prosjektene inngår nå i fem regionale bompengeselskap. Passeringsinntektene stammer fra omlag 638 millioner passeringer, hvorav ca. 80% er avtalepasseringer med bombrikke. Ved inngang til 2018 hadde dagens norske AutoPASS-utstedere bombrikker i 2.2 millioner kjøretøy. Avtale med en utsteder gir brukeren fordeler som rabatterte passeringstakster, timesregler, månedstak og samlet fakturering. Videre er en slik avtale per dags dato en forutsetning for blant annet å kunne benytte fritaksordningen for null-utslippskjøretøy.

For å kunne operere på det norske utstedermarkedet etter at utstederforskriften har trådt i kraft, må en aktør bli godkjent som AutoPASS-utsteder.

Dette gir selskapet rett til å inngå et avtaleforhold med samtlige norske operatører (bompengeselskap eller ferjeoperatør) der utsteder står ansvarlig overfor operatør for betaling av avtalekundens passeringer. Det betyr at en AutoPASS-utsteder får en rett og plikt til å kreve betaling for tjenestebruk fra sine avtalekunder, der kunden betaler utsteder med befriende kraft for sine passeringer. Videre er utsteder pliktig til å betale operatøren for kundens tjenestebruk – uavhengig av betalingsoppgjøret mellom kunde og utsteder. For denne tjenesten mottar AutoPASS-utsteder en utstedergodtgjørelse fra operatør.

Utstedergodtgjørelsen vil fastsettes av Samferdselsdepartementet og er satt til 1,75% av passeringstaksten. Utstedergodtgjørelsen er felles for alle utstedere i AutoPASS-Samvirke, og kan ikke forhandles av det enkelte utstederselskap eller operatør. Samferdselsdepartementet vil ha myndighet til å endre utstedergodtgjørelsen basert på en vurdering av markedssituasjonen. Dersom utstedergodtgjørelsen endres, skal operatører og utstedere varsles før endringen trer i kraft for å gi aktørene forutsigbarhet.

Oppgavene til en AutoPASS-utsteder vil inkludere:

  • inngåelse og administrering av avtaler med sluttkunde
  • utstedelse av teknisk løsning for registrering av kjøretøyet (bombrikke)
  • innkreving av betaling
  • kundeservice til sine avtalekunder

Utsteder har avtalefrihet innenfor rammen av minimumskrav fastsatt av Statens vegvesen. Utsteder har frihet til å sette egne krav, f.eks. krav til sikring. Det vil være krav til at utsteder må ha full dekning av AutoPASS-Samvirke, og må kunne behandle passeringer hos alle operatører (bompengeselskaper og ferjeoperatører) som inngår i dette området. Som et resultat av dette vil en utsteder måtte inngå bilaterale avtaler med alle operatører i AutoPASS-Samvirke.

Dagens utstedere og midlertidig integrerte utstedere har ikke mulighet til å levere tilleggstjenester til sine kunder, men dette vil ikke være regulert for fremtidige AutoPASS-utstedere. Det betyr at en selvstendig AutoPASS-utsteder vil kunne tilby komplementære tjenester gjennom avtaleforholdet med sine kunder, eller kunne finne nye tjenester som kan leveres gjennom dagens innkrevingsteknologi (f.eks. gjennom bombrikke). Dette er en del av markedet som pr. dags dato ikke er utforsket av eksisterende norske utstedere, og som kan ha et potensial både som en plattform for eksisterende tjenester og for å utvikle nye tjenester.

Tentativ tidsplan og aktivitetssekvens for utstedermarkedet

For å få tilgang til det norske utstedermarkedet, må en godkjennes som utsteder i henhold til utstederforskriften. Merk at de selskapene som opererte som utstedere i Norge før forskriften har fått dispensasjon fra forskriften, begrenset til 18 måneder. I løpet av denne perioden må de norske selskapene avhende sin utstedervirksomhet.Statens vegvesen vil bestrebe å gi alle interessenter tilgang til oppdatert informasjon om markedet, forskrift og søknad om godkjenning på denne nettsiden.

For godkjenning som AutoPASS-utsteder vil det stilles krav til teknisk utstyr, kompetanse, økonomi og omdømme. Disse kravene er skissert mer detaljert i høringsnotatet til utstederforskrift. Statens vegvesen vil løpende informere om mer spesifikke krav for godkjenning så snart disse er klare. Statens vegvesen planlegger å starte behandling av søknader i mars. Svar på første runde med søknader er planlagt sendt ut samlet.