Vedtak om bompengefinansiering: Lokalpolitisk vedtak, forberede bompengesak, stortingsproposisjon utarbeides og fremmes av regjeringen, endelig vedtak i Stortinget. Illustrasjon.Illustrasjon: Statens vegvesen

Bompengeinnkreving: Bompengeselskapet tar opp lån, bomstasjon etableres, driftsfase, bompengeinnkrevingen avsluttes. Illustrasjon.Illutrasjon: Statens vegvesen

Innkrevingssystemet: Bompassering registreres, brikke/bilder identifiseres, faktura sendes til kunden. Illustrasjon.Illutrasjon: Statens vegvesen

 • Alle bomstasjoner i Norge er automatiske.
 • Det er to kategorier bompengeprosjekter; bompenger på veistrekninger og som en del av bypakker.
 • Hovedformålet med bompengefinansiering er å få til raskere utbygging av infrastruktur på vei. I noen byområder kan bompenger være et trafikkregulerende middel som skal bidra til å redusere bilbruk og forbedre miljøet. Det innebærer at bompengene kan brukes til å styrke kollektivtransport og øke og sikre fremkommelighet for gående, syklende og kjørende. Se mer informasjon i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2929) og Vegloven § 27.
 • Det forutsettes lokalpolitisk beslutning om et bompengeprosjekt skal realiseres før forslaget går via Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet til endelig avgjørelse på Stortinget.
 • Informasjon om bompasseringer for de med AutoPASS-avtale finnes på Min side. Har man ikke tegnet AutoPASS-avtale, blir det fakturert fullpris. Passeringsinformasjon kommer på faktura.
 • Takstskilt i byer er begrenset, men brukes på veier utenfor og mellom byer.
 • De aller fleste bompengeprosjekter opererer med etterskuddsbetaling og 20 prosent rabatt for biler med AutoPASS-avtale i takstgruppe 1 og M1-klasse. Gjelder takstgruppe 1 (personbiler under 3500 kg og M1-klasse inkl. de fleste bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler)
 • AutoPASS-brikken kan brukes i alle automatiske bompengeanlegg og på enkelte ferjestrekninger i Norge. Se autopassferje.no om hvilke ferjestrekninger det gjelder. Brikken kan også brukes på ferjer og broer i Sverige og Danmark, se EasyGo.com for mer informasjon.
 • Det er to typer AutoPASS-betaling på ferje, avhengig av hvilke ferjesamband som benyttes. Enten betaler man med AutoPASS-brikke, kontakt et bompengeselskap eller med AutoPASS ferjekort, kontakt driftsselskapet, se autopassferje.no

Fordeler med AutoPASS-avtale og fastmontert brikke i kjøretøyet:

 • 20 prosent rabatt
 • Rabatt i form av timesregel og passeringstak i enkelte bompengeanlegg
 • Rabatt for El-biler
 • Alle passeringer faktureres fra det bompengeselskapet eller utstederselskapet som du har AutoPASS-avtale med uavhengig av hvor i landet du har kjørt
 • Tilgang til alle passeringsopplysninger: https://minside.autopass.no/
 • Du kan ha flere kjøretøy på samme avtale, men hvert kjøretøy må ha sin unike brikke koblet opp til sitt registreringsnummer.

Oppdaterte tall 2019:

 • 64 bompengeprosjekter
 • 880 millioner passeringer
 • 2,5 millioner AutoPASS-brikker i bruk
 • Inntekter: 11,6 mrd kr
 • Driftskostnader: 968 millioner kr
 • Total lånegjeld: 61,2 mrd kr