Vedtak om bompengefinansiering: Lokalpolitisk vedtak, forberede bompengesak, stortingsproposisjon utarbeides og fremmes av regjeringen, endelig vedtak i Stortinget. Illustrasjon.Illustrasjon: Statens vegvesen

Bompengeinnkreving: Bompengeselskapet tar opp lån, bomstasjon etableres, driftsfase, bompengeinnkrevingen avsluttes. Illustrasjon.Illutrasjon: Statens vegvesen

Innkrevingssystemet: Bompassering registreres, brikke/bilder identifiseres, faktura sendes til kunden. Illustrasjon.Illutrasjon: Statens vegvesen

 • Alle bomstasjoner i Norge er automatiske.
 • Det er to kategorier bompengeprosjekter; bompenger på veistrekninger og som en del av bypakker.
 • Hovedformålet med bompengefinansiering er å få til raskere utbygging av infrastruktur på vei. I noen byområder kan bompenger være et trafikkregulerende middel som skal bidra til å redusere bilbruk og forbedre miljøet. Det innebærer at bompengene kan brukes til å styrke kollektivtransport og øke og sikre fremkommelighet for gående, syklende og kjørende. Se mer informasjon i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2929) og Vegloven § 27.
 • Dersom et bompengeprosjekt skal realiseres, kreves det et lokalpolitisk vedtak før forslaget går via Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet til endelig avgjørelse på Stortinget.
 • Informasjon om bompasseringer med brukeravtale, kontakt det utstederselskapet som du har avtale med. Har du ikke tegnet brukeravtale, blir det fakturert fullpris. Passeringsinformasjon kommer på faktura.
 • Takstskilt i byer er begrenset, men brukes på veier utenfor og mellom byer.
 • De aller fleste bompengeprosjekter opererer med etterskuddsbetaling og 20 prosent rabatt for biler med brukeravtale med en utsteder. Det gjelder takstgruppe 1 (personbiler under 3500 kg og M1-klasse inkl. de fleste bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler)
 • Brikken som er utstedt av en norsk utsteder, kan brukes i alle automatiske bompengeanlegg og på enkelte ferjestrekninger i Norge. Se autopassferje.no om hvilke ferjestrekninger det gjelder.
 • Det er to typer AutoPASS-betaling på ferje, avhengig av hvilke ferjesamband som benyttes. Enten betaler man med bombrikke, kontakt et utstederselskap eller med AutoPASS ferjekort, kontakt driftsselskapet, se autopassferje.no

Fordeler med brukeravtale og fastmontert brikke i kjøretøyet:

 • 20 prosent rabatt.
 • Rabatt i form av timesregel og passeringstak i enkelte bompengeanlegg.
 • Rabatt for El-biler.
 • Alle passeringer faktureres fra det utstederselskapet som du har bruker-avtale med, uavhengig av hvor i landet du har kjørt.
 • Tilgang til alle passeringsopplysninger finner du hos det utstederselskapet som du har tegnet brukeravtale med.
 • Du kan ha flere kjøretøy på samme avtale, men hvert kjøretøy må ha sin unike brikke koblet opp til kjøretøyets registreringsnummer.

Foreløpige tall 2020

 • 66 bompengeprosjekter
 • Bompengeinnkreving i 342 bomstasjoner
 • Antall passeringer med bombrikke: 77,7 prosent
 • Inntekter: 11,4 mrd. kr
 • Driftskostnader: 940 millioner kr
 • Total lånegjeld: 63 mrd. kr