En klage knyttet til feil i faktura skal sendes skriftlig til bompengeselskapet. Har du avtale med et bompengeselskap, er det denne avtalen som regulerer forholdet mellom deg og bompengeselskapet. Fakturering av enkeltpasseringer for kjøretøy uten avtale er hjemlet i Forskrift om betaling av bompenger. Tvister mellom bompengeselskap og kunde er privatrettslig og følger tvistelovens bestemmelser om mekling og rettergang i sivile saker. Statens vegvesen er i disse tilfellene ikke klageinstans.

I saker hvor bompengeselskapet fatter enkeltvedtak må klage sendes skriftlig til bompengeselskapet. Dette gjelder for eksempel dersom bompengeselskapet har avslått søknad om fritak for bompenger etter fritaksordningen. Dersom du ikke får medhold i klagen din, men fortsatt ønsker å opprettholde klagen, er neste klageinstans Statens vegvesen. Bompengeselskapet skal sende klagen, med sin innstilling, til Statens vegvesen.