En klage knyttet til feil i faktura skal sendes skriftlig til den du har mottatt fakturaen fra, enten til et utstederselskap eller til et bompengeselskap

Har du avtale med et utstederselskap, er det denne avtalen som regulerer forholdet mellom deg og selskapet. Fakturering av enkeltpasseringer for kjøretøy uten avtale gjøres av det bompengeselskapet som eier den bomstasjonen som du har passert. Det er hjemlet i Forskrift om betaling av bompenger. Tvister mellom en utsteder og kunde og/eller et bompengeselskap og kunde om faktura, er privatrettslig og følger tvistelovens bestemmelser om mekling og rettergang i sivile saker. Vegdirektoratet er i disse tilfellene ikke klageinstans.

Når det gjelder fritaksordninger må det søkes bompengeselskapene om dette. Vedtak om fritak er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan påklages. Det gjelder for eksempel dersom bompengeselskapet har avslått søknad om fritak for bompenger etter fritaksordningen. Dersom du ikke får medhold i klagen din, men fortsatt ønsker å opprettholde klagen, er neste klageinstans Vegdirektoratet. Bompengeselskapet skal sende klagen, med sin innstilling, til Vegdirektoratet.