Syklende, gående og passasjerer i alle typer kjøretøy skal som hovedregel ikke belastes bompenger.

Følgende kan søke om fritak for bompenger:

 • Uniformerte og sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag
 • Kollektivtransport i rute (med unntak av enkelte ferjeavløsningsprosjekter)

I bomringer gjelder i tillegg:

 • Forflytningshemmede (med parkeringstillatelse fra kommunen)

For alle fritaksordninger gjelder at du må bruke elektronisk brikke og ha gyldig brikkeavtale.

Motorsykler og mopeder er fritatt for bompengebetaling ved alle automatiske bomstasjoner. 

Det kan forekomme lokale fritaksordninger utover ovennevnte nasjonale ordninger. Ta kontakt med et bompengeselskap for nærmere informasjon.

Forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse fra kommunen har rett til fri passering i bomringer knyttet til byområder. Per i dag gjelder fritaket på følgende steder:

 • Askøy
 • Bergen
 • Bodø og rv. 80 Vikan
 • Grenland
 • Førde
 • Haugesund
 • Kristiansand
 • Nord-Jæren
 • Oslo og Bærum
 • Trondheim (gjelder kun bomstasjoner som inngår i Miljøpakken)
 • Harstad
 • Nedre Glomma og Kråkerøy
 • Nordhordalandspakken

Alle kjøretøy med fritak må ha montert brikke.

Dersom du er forflytningshemmet og ønsker fritak for betaling, må du sende søknad til det bompengeselskapet som du har avtale med. Kopi av parkeringstillatelse fra kommunen må legges ved søknaden.

Det blir lagt inn i avtalen din med bompengeselskapet at du har fritak for betaling i ovennevnte bomringer. Brikken er knyttet til én bil og kan ikke flyttes mellom biler uten å endre avtalen. Fritaket gjelder ikke for institusjoner

Parkeringstillatelsen skal ha en gyldighet på minimum to år.

Les også