Følgende trafikantgrupper skal som hovedregel ikke betale bompenger:

 • Syklende, gående og passasjerer i alle typer kjøretøy
 • Uniformerte utrykningskjøretøy
 • Sivile utrykningskjøretøy i tjeneste
 • Kjøretøy i merket begravelsesfølge
 • Kollektivtransportkjøretøy i konsesjonert rute
 • Kjøretøy som benyttes til arbeid på bomveger (unntatt bomringer)
 • Diplomater som kjører i bomringen i Oslo og kjøretøy knyttet til Nato-hovedkvarter.
 • Forflytningshemmede (Fritaket gjelder kun i bomringer, og med parkeringstillatelse fra kommunen.)

Disse kjøretøyene må imidlertid ha tegnet avtale og installert gyldig bombrikke for å få fritak.

Motorsykler og mopeder er fritatt for bompengebetaling ved alle automatiske bomstasjoner. Ved den eneste manuelle bomstasjonen, Atlanterhavstunnelen, må også motorsykler og mopeder betale bompenger.

Traktor er ikke fritatt for bompengebetaling. I praksis er det likevel gitt fritak i de tilfeller der en bomstasjon deler et gårdsbruk i to, for å unngå at bompenger må betales ved kjøring fra en del av gårdsbruket til en annen. For øvrig må det betales bompenger for traktorer som for andre kjøretøy. Kontakt ditt bompengeselskap for mer informasjon.

Forflytningshemmede med gyldig parkeringstillatelse fra kommunen har rett til gratis passering i bomringer knyttet til byområder. Per i dag gjelder fritaket på følgende steder:

 • Askøypakken
 • Bergen
 • Bypakke Bodø og rv. 80 Vikan
 • Bypakke Grenland
 • Førdepakken
 • Haugesund
 • Kristiansand
 • Namsos
 • Nord-Jæren
 • Oslo og Bærum
 • Trondheim (gjelder kun bomstasjoner som inngår i Miljøpakken)
 • Harstad
 • Kråkerøyforbindelsen

Alle kjøretøy med fritak må ha montert brikke

Ett kjøretøy

Dersom du er forflytningshemmede og har ett kjøretøy må du sende søknad om fritak for betaling til det bompengeselskapet som du har avtale med. Kopi av parkeringstillatelse fra kommunen må legges ved søknaden. Det blir lagt inn i avtalen din med bompengeselskapet at du har fritak for betaling i ovennevnte bomringer. Brikken er knyttet til én bil og kan ikke flyttes mellom biler.

Parkeringstillatelsen skal ha en gyldighet på minimum to år. Les i avsnittet under om unntak som gjelder i 2017

Flere kjøretøy

Dersom du har flere kjøretøy, må du søke bompengeselskapet om refusjon for bompasseringene for de bilene du ikke har brikken i hvor det er lagt inn fritak for betaling i bomringer. Søknad må sendes innen tre måneder etter at passeringene har funnet sted. Du må oppgi passert bomstasjon, tidspunkt og kjøretøyets kjennetegn. Kopi av parkeringstillatelsen må vedlegges.

Foreldre med forflytningshemmede barn, hvor barnet har parkeringstillatelse, kan etter søknad til bompengeselskapet få to brikker hvor det legges inn fritak for betaling av bompenger i bomringer.

Uten egen bil

Forflytningshemmede som ikke har egen bil kan få beløpene for bompenger refundert ved å sende inn et signert brev med tid og sted for passeringene, registreringsnummer på bilen, samt en kopi av parkeringstillatelsen til bompengeselskapet. Kravet må sendes innen tre måneder etter at passeringen fant sted.

I følge takstretningslinjene får forflytningshemmede med parkeringstillatelse fritak for betaling av bompenger i bomringer kun dersom parkeringstillatelsen har en varighet på minst to år. Hvis du er forflytningshemmet og får innvilget parkeringstillatelse fra kommunen i perioden 1. januar til 31. mars 2017, er det mulig parkeringstillatelsen kun har gyldighet fram til 31. desember 2017. Årsaken er at utformingen av parkeringstillatelsene skal endres.

Dersom du får innvilget parkeringstillatelse i overgangsperioden fra 1. januar til 31. mars 2017, får du fortsatt fritak for betaling av bompenger i bomringer, selv om parkeringstillatelsens varighet er mindre enn to år.

Når du får ny parkeringstillatelse må du sende kopi av denne til bompengeselskapet ditt for å få innvilget fritak for betaling av bompenger.

Vedlegg
Les også