Bruk av bompenger for å finansiere vegbygging har lang tradisjon i Norge. AutoPASS er det norske systemet for å kreve inn bompenger. 

Alle bomstasjoner i Norge er automatiske. Du kjører rett igjennom uten å stoppe. 

Hovedformålet med bompengefinansiering er å få til raskere utbygging av infrastruktur på veg. I tillegg er det åpnet for å bruke inntekten til andre formål, som å styrke kollektivtransport i byområder.

Ved starten av 2021 var det 62 ulike bompengeprosjekter som krevde inn bompenger fra 332 bomstasjoner fordelt på om lag 700 innkrevingsfelt i tillegg til innkreving på fire ferjestrekninger.

Alle bompengeanlegg i Norge har et bompengeselskap som er ansvarlig for finansieringen av vegprosjektet. Retten til å kreve inn bompenger er gitt ved inngåelse av en bompengeavtale mellom bompengeselskapet og Samferdselsdepartementet.

Statens vegvesen er den utøvende myndighet på vegne av staten og Stortinget. Bompengeinnkrevingen reguleres og forvaltes via et avtaleverk mellom Statens vegvesen, bompengeselskap, driftsoperatør og kunde.

Statens vegvesen fastsetter de tekniske kravene til AutoPASS-systemet.

Rapportene beskriver resultater fra driften til bompengeselskapene. Dette inkluderer resultater for passeringer i bomstasjonene, inntekter, drifts- og finanskostnader, lån og innskudd, og en sammenligning med tidligere år. 

Last ned

Vegdirektoratets nye mal for skilting av automatiske bomstasjoner trådte i kraft 05.10.2018 etter gjennomført prøveordning og høringsrunde. Vegdirektoratet har hjemmel til å gi nærmere tekniske bestemmelser og retningslinjer (normaler) for anvendelse, utforming, størrelse og plassering av offentlige trafikkskilt jf. skiltforskriften § 35. Malen gjelder for alle automatiske bomstasjoner i landet.

I malen står det at det skal brukes taksttavler på veier utenfor og mellom byer. Når det gjelder skilting på hovedveier gjennom enkle bomringer med samme takst i alle bomstasjonene bør det være takstskilt, mens skilting på andre veier og gater i byområder skal i utgangspunktet ikke ha takstskilt.

Bakgrunnen for endringene i bruk av takstskilt er for det første at det i bystrøk ofte er et komplisert trafikkbilde, herunder mye skilting å forholde seg til for trafikantene. For det andre er det ofte vanskelig å få plass til skiltene. Med tidsdifferensierte takster (rushtid) og ulike takster etter motorvogntype og drivstofftype, vil det bli for mye informasjon på skiltene til å kunne oppfattes i fart.

Det ble derfor besluttet at takstskilt i byer skal begrenses. Informasjon om takster er lett tilgjengelig på www.autopass.no/betaling/takster og på nettsidene til bompengeselskapene.

Se mer om skilting i vedlagte mal.

Vedlegg