Bruk av bompenger for å finansiere vegbygging har lang tradisjon i Norge. AutoPASS er det norske systemet for å kreve inn bompenger. Det eies av Statens vegvesen.

De fleste bomstasjoner i Norge er automatiske. Du kjører rett igjennom uten å stoppe. Med en gyldig AutoPASS-avtale gis det rabatt i det bompengeselskapet der du tegner avtale og i de fleste andre bompengeanlegg i Norge.

Hovedformålet med bompengefinansiering er å få til raskere utbygging av infrastruktur på veg. I tillegg er det åpnet for å bruke inntekten til andre formål, som å styrke kollektivtransport i byområder.

Foreløpige tall viser at det var 63 ulike bompengeprosjekter som krevde inn bompenger fra 237 bomstasjoner og ni ferjestrekninger i 2017.

Alle bompengeanlegg i Norge har et bompengeselskap som er ansvarlig for finansieringen av vegprosjektet. Retten til å kreve inn bompenger er gitt ved inngåelse av bompengeavtalen med Statens vegvesen Vegdirektoratet .

Statens vegvesen er den utøvende myndighet på vegne av staten og Stortinget. Bompengeinnkrevingen reguleres og forvaltes via et avtaleverk mellom Statens vegvesen, bompengeselskap, driftsoperatør og kunde.

Statens vegvesen eier AutoPASS-systemet, dvs. den tekniske spesifikasjonen, brikkene og alt utstyret i bompengeanleggene.