Med Bompengereformen ble det i Meld. St. 25 (2014-2015) tydeliggjort at utstederrollen skal rendyrkes gjennom å skille den ut fra bompengeselskapene for å etablere uavhengige utstedere.

Hensikten med den nye ordningen er å unngå kryss-subsidiering og legge til rette for økt effektivitet, brukervennlighet og tjenesteutvikling i bompengesektoren.

Utstederforskriften legger opp til at enhver aktør som oppfyller gitte krav til godkjenning vil kunne å drive utstedervirksomhet mot norske bompenge- og ferjeselskaper. Utstederforskriften ble vedtatt 14. desember 2018 med ikrafttredelse 1. januar 2019. Se Utstederforskriften (Lovdata)

Tall for 2019 viser at bompengesektoren i Norge krevde inn 11,4 milliarder kroner gjennom 64 bompengeprosjekter. Passeringsinntektene stammer fra 880 millioner passeringer, hvorav 77,8 prosent var avtalepasseringer med bombrikke.

 Avtale med en AutoPASS-utsteder gir brukeren fordeler som rabatterte passeringstakster, timesregler, månedstak og samlet fakturering.

Utstedergodtgjørelsen fastsettes av Samferdselsdepartementet og er satt til 1,75% av passeringstaksten.

01.07.2021: Oppdatert versjon av områdeerklæringen med vedlegg 1F-n er publisert.

   

Last ned

På denne siden finner du alle selskaper som du til enhver tid kan inngå avtale med om brukeravtale og brikke for betaling av bompenger. Utstederne krever inn bompenger fra sine avtalekunder på vegne av bompengeselskapene.

Vi gjør oppmerksom på at fra 31.12.21 bortfaller bompengeselskapenes rett til å utstede brikker og å inngå avtaler om betaling av bompenger i AutoPASS Samvirke. Det arbeides nå med å skille ut denne virksomheten i egne selskaper for salg til aktører som kan godkjennes etter utstederforskriftens bestemmelser. Din avtale vil følge med i et slikt salg, slik at vi sikrer at du ikke mister din brikkeavtale ved inngangen til 2022.

De nye utstederne vil kunne tilby egne brukeravtaler og brikker. Som bruker står du da fritt til å velge den utsteder som du mener passer best med dine behov.

Bompengeselskapene vil fortsatt ha retten til innkreving av bompenger for finansiering av veiprosjekter. Spørsmål om takst- og rabattopplegget i det enkelte bompengeprosjekt håndteres fortsatt av bompengeselskapet, samt fakturering for passeringer som ikke er tilknyttet en avtale.

Ovennevnte endringer er et resultat av bompengereformen som ble vedtatt av Stortinget i 2015.

Selskaper med tillatelse til å utstede brikker i AutoPASS Samvirke:

* Bompengeselskaper med tillatelse til å drive utstedervirksomhet fram til 31.12.21. Må forholde seg til fastsatte AutoPASS-betingelser ved avtaleinngåelse med kunder.

17.03.2021 - Oppdatert versjon av områdeerklæringen med vedlegg.

24.02.2021 - Bompengeselskapene skal ikke lenger ha ansvar for AutoPASS-avtaler. Det er en konsekvens av bompengereformen som ble vedtatt av Stortinget i 2015. Selskapene vil fortsatt ha ansvar for finansiering av veiprosjekter med bompenger, samt anskaffelse og drift av innkrevingsutstyr i bomstasjoner.

Det er utstederne som skal ha ansvar for AutoPASS-avtalene. Hovedoppgaven for utstederselskapene er å håndtere AutoPASS-avtale, brikkedistribusjon og fakturering for bompasseringer med bombrikke.

Bompengeselskapene skal ha ansvar for de kundene som ikke har AutoPASS-avtaler og håndtere alle fritaksordninger. Klageinstans for brukere er bompengeselskapene, ikke Statens vegvesen, ref. Utstederforskriften (Lovdata).

Statens vegvesen arbeider nå med å godkjenne utstederselskaper. Fristen for å skille ut utstedervirksomheten fra eksisterende bompengeselskap er 31.12.2021.

07.01.2021 - Oppdaterte versjoner av avtale om utveksling av personopplysninger for bompenger og avtale om utveksling av personopplysninger for AutoPASS ferje er publisert.

04.01.2021 - Ny versjon av mal for utstederavtale publisert. Denne ble akseptert av de regionale bompengeselskapene 18.12.2020.

28.08.2020 - Oppdatert versjon av avtale om utveksling av personopplysninger for bompenger med kun mindre endringer er publisert. I tillegg er det utarbeidet en egen versjon av avtale om utveksling av personopplysninger for AutoPASS ferje som også er publisert.

31.03.2020 - Ny versjon av mal for utstederavtale er publisert, det er kun fjernet en setning i punkt 1.3.

07.11.2019 - Følgende dokumenter er nå publisert under «Dokumentasjon for potensielle AutoPASS-utstedere»:

  • Områdeerklæring for AutoPASS Samvirke v1.2
  • 4.3 AutoPASS Formats Overview v1
  • 4.3 AutoPASS Formats Appendixes v1
  • Søknadsskjema utstederforskriftens § 21 v1.2
  • Søknadsskjema utstederforskriftens § 22 v1.2

Se dokument som beskriver endringer i v1.2 av Områdeerklæringen for AutoPASS Samvirke (PDF)

03.10.2019 - Spesifikasjon for tilkobling og test av grensesnittet mot AutoPASS HUB er nå publisert under «Dokumentasjon for potensielle AutoPASS-utstedere». Se dokument “6.4 Requirements for access to and test of interface with AutoPASS HUB”

12.09.2019 - Følgende dokumenter er nå publisert under «Dokumentasjon for potensielle AutoPASS-utstedere»:

  • Avtale om utveksling av personopplysninger
  • 4.5 Security Architecture for AutoPASS
  • 5.6 Test strategy - AutoPASS TSP Suitability for use
  • 5.5 OBE Test Description - AutoPASS TSP Suitability for use

Vegdirektoratet planlegger å publisere en ny versjon av Områdeerklæringen for AutoPASS Samvirke i nær fremtid.

23.08.2019 - Brikkespesifikasjon er nå publisert. Se dokument  "4.7 Requirements for On-board Equipment (OBE) for use in AutoPASS Samvirke"

07.05.2019 - Det er ikke nødvendig med konsesjon som finansieringsforetak for å drive utstedervirksomhet i AutoPASS Samvirke. Det ble sammen med utstederforskriften vedtatt en endring i finansforetaksforskriften som gir et unntak fra slik konsesjon for utstedervirksomhet i AutoPASS Samvirke. Denne endringen vil være tilgjengelig på lovdata i løpet av kort tid.

April 2019 - Det pågår for tiden et arbeid med å endre rammer og dokumentasjonskrav i områdeerklæringen og søknadsskjema som er publisert på denne siden. Vegdirektoratet ber derfor potensielle søkere, som trenger ytterligere informasjon og avklaringer i forkant av en eventuell søknad, om å ta kontakt via epost bribye@vegvesen.no

Desember 2018 - Relevant informasjon for selskaper som ønsker å operere som AutoPASS-utsteder. Forskriften ble vedtatt 14. desember 2018 med ikrafttredelse 1. januar 2019. Se Utstederforskriften (Lovdata)

29.06.2018 - Informasjon til markedet om bompengereformen (PDF)