For første gang i historien er nå driftskostnadene for hver bompassering nede i 1,00 kr.

–Det er flere årsaker til at disse kostnadene nå er nede på et historisk lavt nivå, sier Åge Jensen, avdelingsdirektør i avdeling Brukerfinansiering i Statens vegvesen

Automatisering og stordriftsfordeler

Innføringen av automatiske bomstasjoner har bidratt til at innkrevingskostnader per passering har blitt redusert. I tillegg har samlingen av innkrevingsmiljøene, d.v.s. bompengeselskapene, i fem regionale selskaper gjort det mulig å ta ut stordriftsfordeler.

–Selskapene har gjort en solid jobb med å effektivisere driften og fortjener sin del av æren for at kostnadene per passering nå ligger på et historisk, lavt nivå, sier han.

Flere passeringer å fordele driftskostnadene på

I flere bypakker, som i Bergen, på Nord-Jæren og i Oslo, ble det etablert flere nye bomstasjoner. Antall passeringer økte dramatisk, noe som igjen bidro til at det ble flere passeringer å fordele driftskostnadene på.

Foreløpige tall viser at trafikken gjennom bomstasjonene gikk opp som forventet, men at inntektene ble noe lavere enn forventet.

–Hovedårsaken ligger også her i de nevnte bypakkene. Selv om trafikken økte, var svært mange av passeringene fritakspasseringer som følge av timeregelen. Effekten i slike komplekse innkrevingsopplegg er alltid vanskelig å modellere, noe som innebærer at prognosen for inntekter i slike pakker kan være noe usikker, forteller Jensen.

Hvem får æren?

Det er mange som bør ta æren for dette. Statens vegvesen har vært en pådriver for å gjennomføre automatiseringen av bompengedriften. Bompengeselskapene har utviklet gode og effektive rutiner for å effektivisere hele verdikjeden sin. Sist, men ikke minst, har det gode samarbeidet mellom Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet bidratt til rammebetingelser som har gjort det mulig å effektivisere driften av bompengesektoren, som betalingsforskriften og endringer i takstsystemet.

Resultatene som foreligger nå er basert på kvartalsrapporteringene fra bompengeselskapene og ikke godkjente årsregnskap. Selskapene hadde ikke avsluttet sine regnskap da rapportene ble sendt til Statens vegvesen. Tallene er derfor basert på anslag. Endelige tall for 2019 vil være klart i slutten av året.

Foreløpige tall 2019

  • 60 bompengeprosjekter med totalt 335 bomstasjoner i drift
  • Fire prosjekter ble avsluttet, seks startet opp og fire ble utvidet
  • Syv ferjesamband hadde bompengeinnkreving
  • 881 millioner passering i bomstasjoner og på ferjer mot 656 millioner i 2018
  • Inntektene har gått opp fra 10,8 til 11,4 milliarder kroner
  • Driftskostnadene per passering gikk ned fra 1,21 til 1,0 kroner, mens totale driftskostnader økte fra 778 til 890 millioner kroner
  • Total lånegjeld var 62 mot 58 milliarder kroner i 2018, med en gjennomsnittlig effektiv lånerente på 2,76 prosent
  • Antall passeringer med bombrikke var 77,8 prosent mot 78,66 prosent i 2018
  • 78 prosjekter hadde så langt blitt vedtatt av Stortinget, derav 18 som ikke hadde startet innkreving ved årsslutt.