Takstskiltene i Oslo forsvant 1. juni. Det gjelder imidlertid ikke for alle takstskilt ellers i landet.

Det er flere årsaker til at takstskiltene i Oslo forsvant. Først og fremst består det nye bompengesystemet av mange ulike priser for rushtid, drivstofftype og motortype. Det innebærer mye informasjon på skiltene, noe som kan være vanskelig å forholde seg til i fart og kan være trafikkfarlig. En annen årsak er at i tettbebygde strøk som i Oslo, er det begrenset plass til å sette opp så store tavler som dette ville kreve.

Forsvinner ikke overalt

Takstskiltene forsvinner imidlertid ikke over hele landet. Det skal fortsatt brukes takstskilt på veier utenfor og mellom byer og på hovedveier gjennom enkle bomringer med samme takst i alle bomstasjoner.

Nye retningslinjer

Statens vegvesen har utarbeidet nye retningslinjer for skilting av automatiske bomstasjoner etter å ha gjennomført en høringsrunde og prøvd ut ordningen.

Bakgrunnen for at det ble vedtatt å endre bruken av takstskilt er at det ofte er et komplisert trafikkbilde i bystrøk og derfor kan være vanskelig for trafikanter å forholde seg til mye skilting. Med tidsdifferensierte takster (rushtid) og ulike takster etter motorvogntype og drivstofftype, vil det bli for mye informasjon på skiltene til at det kan oppfattes godt nok i fart.

Takstskilt i byer begrenses

Det ble derfor besluttet at takstskilt i byer skal begrenses. Statens vegvesen har hjemmel til å gi nærmere tekniske bestemmelser og retningslinjer (normaler) for anvendelse, utforming, størrelse og plassering av offentlige trafikkskilt jf. skiltforskriften § 35. Retningslinjene gjelder for alle automatiske bomstasjoner i landet.

Se mer informasjon om skilting i vedlegg:

Ny mal for skilting i automatiske bomstasjoner (AB)