Fra og med 1. januar 2015 er det obligatorisk for alle kjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn registrert på foretak, stat, fylkeskommune eller kommune, eller som på annen måte hovedsakelig benyttes i næringsvirksomhet, å ha bombrikke i Norge. Har man imidlertid en bobil, SUV e.l. over 3,5 tonn, som brukes privat, omfattes ikke kjøretøyet av påbudet. Brikken er gratis, men det er et depositum på kr 200,-.

Innen 1. januar 2015 må alle kjøretøy som omfattes av påbudet ha tegnet avtale med et bompengeselskap og montert gyldig bombrikke på riktig måte i frontruten.

Tegn avtale hos Fjellinjen eller velg et annet bompengeselskap. Det er mulig å få brikke på tollstasjoner og ferjer langs grensen.

Påbudet er hjemlet i en forskrift som ble fastsatt 10. oktober 2014. Ordningen gjelder for alle nevnte norske og utenlandske kjøretøy på hele det norske, offentlige vegnettet.

Ifølge forskriften omfatter påbudet følgende

§ 1. Krav til bruk av elektronisk betalingsenhet
"Motorvogner med tillatt totalvekt over 3 500 kg som er registrert på foretak, stat, fylkeskommune eller kommune, eller som på annen måte hovedsakelig benyttes i næringsvirksomhet, skal ved all kjøring på offentlig veg være utstyrt med elektronisk betalingsenhet. Med næringsvirksomhet menes en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt. Påbudet etter første ledd gjelder ikke traktorer og motorredskaper. Tilsvarende gjelder påbudet ikke kjøretøy som er tilknyttet NATO militære hovedkvarter, utenlandske NATO-styrker og styrker som er med i Partnerskap for fred, og påbudet gjelder heller ikke kjøretøy tilpasset militært formål som er eid av forsvaret."

Fakta om obligatorisk bombrikke

  • Påbudet gjelder alle tunge kjøretøy over 3,5 tonn som er registrert på foretak, stat, fylkeskommune eller kommune, eller som på annen måte hovedsakelig benyttes i næringsvirksomhet i Norge, enten kjøretøyet er norsk eller utenlandsk.
  • Bombrikken må være knyttet til kjøretøyets registreringsnummer.
  • Eier av kjøretøy, fører eller leasing-taker er ansvarlig for å tegne avtale og skaffe bombrikke.
  • Følgende brikker er gyldige i Norge: AutoPASS og brikker godkjent i EasyGo-samarbeidet mellom Norge, Danmark, Sverige og Østerrike.

Gebyrordningen

Politi, Tollvesen og Statens vegvesen skal kontrollere at påbudet overholdes. Brudd på forskriften vil medføre gebyr på 8 000 NOK. Ved gjentakelse innen to år blir gebyret på kr 16 000. Gebyr må betales innen tre uker selv om du klager, ellers forhøyes gebyret med 50 prosent til 12 000 kr eller 24 000 kr. Eventuell søknad om betalingsutsettelse eller oppdeling av betalingen skal sendes til Statens innkrevingssentral.

Du kan klage på gebyret innen tre uker. Bruk klageskjema eller send klagen i epost eller i brev. Klage sendes til kontrolletaten som har ilagt gebyret, enten Statens vegvesen, politiet eller Tollvesenet. Klagen må begrunnes og vedlegges dokumentasjon som er relevant for begrunnelsen.

For mer informasjon om saken