Det er nå opp til lokalpolitikerne om elbiler og hydrogenbiler, såkalte nullutslippskjøretøy, skal betale bompenger.

Stortinget har vedtatt nye bestemmelser for takstfastsettelse av nullutslippskjøretøy i bompengeprosjekter. Den tidligere fritaksordningen er erstattet med en bestemmelse om at disse kjøretøyene ikke skal betale mer enn maksimalt 50 prosent av ordinær takst når brikkerabatten* er trukket fra.

Regjeringen har nå kommet med et opplegg for hvordan dette skal gjennomføres i praksis.

Nye prosjekter åpner for lokale vedtak

Når nye bompengeprosjekter planlegges, skal det i utgangspunktet legges opp til at nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1** skal betale 50 prosent av ordinær takst, mens nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2*** fortsatt slipper å betale bompenger.

Det er imidlertid åpnet for at det lokalt kan vedtas andre prosentsatser for nullutslippskjøretøy så lenge de ligger mellom 0 og 50 prosent av ordinær takst.

Beta¬ling av bompenger som nullutslippskjøretøy kre¬ver elektronisk brikke og gyldig avtale.

Hvis ordinær takst f.eks. er 20 kr, vil nullutslippsbiler betale maksimalt 8 kr når brikkerabatt på 20 prosent er trukket fra.

Kan kreve betaling i eksisterende anlegg

Det åpnes også for å ta betaling for nullutslipps¬kjøretøy i eksisterende bompengeprosjekter der¬som det er lokalpolitisk tilslutning til det. Som for de nye bompengeprosjektene, vil 50 prosent betalingsgrense og kravet om bruk av bompengebrikke også gjelde for de bompengeprosjektene som allerede er i drift.

Særskilt ordning for miljødifferensierte takster

I bypakker med miljødifferensierte takster, som i Oslo og Bergen, er passeringene priset etter hvilken type bil man kjører. Takstene for nullutslippskjøretøy kan settes til mellom 0 og 50 prosent av takstene for bensindrevne kjøretøy i takstgruppe 1 og i forhold til kjøretøy med Euro VI motorer i takstgruppe 2. Har man gyldig avtale og brikke, oppnås i tillegg takstrabatt på 20 prosent. Gyldig avtale og brikke er i tillegg påkrevd for rabattordninger som timesregel og månedstak.

Krav om betaling – lokalpolitiske vedtak

Eventuelle krav om betaling for nullutslippskjøretøy i det enkelte bompengeprosjekt vil avhenge av om og når det blir fattet lokalpolitiske vedtak om dette i berørte kommuner og fylkeskommuner. Ved innføring av betaling for nullutslippskjøretøy i et eksisterende bompengeanlegg, vil det bli informert om dette på samme måte som ved andre takstendringer.

For mer informasjon: Prop. 87 S (2017-2018)

 

*) Brikkerabatt på 20 prosent gjelder for kjøretøy innen takstgruppe 1 som har tegnet AutoPASS-avtale og har gyldig brikke. Det kan fortsatt forekomme bompengeprosjekter med forskuddsbetalte rabatter i stedet for 20 prosent brikkerabatt.

**) Takstgruppe 1: Kjøretøy med totalvekt til og med 3500 kg og alle kjøretøy i kjøretøykategori M1 uavhengig av vekt med gyldig avtale og brikke.

***) Takstgruppe 2: Kjøretøy med totalvekt f.o.m. 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 med gyldig avtale og brikke.