Du skaffer deg AutoPASS-brikke ved å tegne avtale (hovedavtale) med et bompengeselskap. Det gir deg rabatt ved passering i de bomstasjonene som selskapet administrerer. I tillegg gir det en brikkerabatt (oftest 10 prosent) når du passerer de fleste bomstasjoner i Norge. Brikken kan også brukes i noen betalingsanlegg ellers i Skandinavia, se www.easygo.com for mer informasjon.

Du kan bestille brikke og inngå avtale på Internett ved å velge det bompengeselskapet som du ønsker avtale med . Når du har valgt bompengeselskap klikker du på "Tegn avtale" og fyller ut et avtaleskjema. Depositum for brikken er 200 kroner, som ettersendes i en faktura. Brikken kommer i posten.

Bedre oversikt med "Min side"

Du kan opprette en egen bruker på nettsiden til det bompengeselskapet som du har AutoPASS-avtale med. Da får du oversikt over passeringer og saldo, og mulighet for å endre adresse og legge inn nytt  registreringsnummer hvis du bytter bil.

To typer avtaler

Det finnes to typer avtaler; forskuddsavtale og etterskuddsavtale. Noen selskaper tilbyr begge avtaletyper, mens andre tilbyr enten forskudds- eller etterskuddsavtale:

 • Forskuddsavtale: Du betaler inn et forskuddsbeløp. Når du passerer en bomstasjon trekkes passeringsavgiften fra dette beløpet. Når kontoen din nærmer seg 0,- får du tilsendt en ny faktura for innbetaling. Kjører du uten gyldig avtale får du ingen rabatt på passeringen, men må betale full pris.
 • Etterskuddsavtale: Passeringer som du har foretatt registreres på avtalen din. Du vil motta faktura for passeringer innenfor et bestemt tidsrom. Faktureringshyppigheten varierer fra selskap til selskap. Kontakt ditt bompengeselskap.

Med AutoPASS får du rabatt når du passerer i det bompengeanlegget som du har hovedavtale med.

Ønsker du rabatt i andre anlegg, kan du inngå tilleggsavtale med det enkelte bompengeselskap. Rabattsatsene varierer fra anlegg til anlegg.

Hovedavtalen din med et bompengeselskap gjør at du kan bruke brikken din i alle andre AutoPASS-anlegg i landet. De fleste gir deg 10 prosent rabatt. Kontakt ditt bompengeselskap for mer informasjon.

En firmaavtale gjør det mulig å knytte flere kjøretøy til en avtale, men hvert enkelt kjøretøy må ha egen brikke. Kjøretøyene må tilhøre samme vektklasse. En slik firmaavtale gis til næringslivs- og kollektivtransportselskaper, og knyttes til organisasjonsnummer. Det er kun tillatt å ha en AutoPASS-brikke i hver bil.

Forflytningshemmede har rett til gratis passering i bomringer knyttet til byområder, men alle må ha bombrikke for å få fritak. Per i dag gjelder fritaket på følgende steder:

I tillegg har forflytningshemmede rett til gratis passering i Kråkerøyforbindelsen

For å få fritak må du sende søknad til det bompengeselskapet som du har avtale med.

Kopi av parkeringstillatelse fra kommune må legges ved søknaden. I henhold til takstretningslinjene pkt. 4.6. har forflytningshemmede krav på fritak når parkeringstillatelsen er utstedt med en varighet på minst to år. Når du har fått innvilget fritak, blir informasjonen om fritak automatisk lagt inn i avtalen.

Brikken er knyttet til èn bil og kan ikke flyttes mellom biler. Det er kun mulig å få en brikke per parkeringstillatelse. Dersom dere har barn under 18 år, som er forflytningshemmet, kan foreldrene få to brikker per avtale.

Følgende trafikantgrupper skal som hovedregel ikke betale bompenger:

 • Syklende, gående og passasjerer i alle typer kjøretøy
 • Uniformerte utrykningskjøretøy
 • Sivile utrykningskjøretøy i tjeneste
 • Kjøretøy i merket begravelsesfølge
 • Elektriske biler med drivstoffkode 5 i vognkortet
 • Kollektivtransportkjøretøy i konsesjonert rute
 • Kjøretøy som benyttes til arbeid på bomveger (unntatt bomringer)
 • Diplomater i Oslopakke 3 og kjøretøy eid eller knyttet til Nato-hovedkvarter.
 • Forflytningshemmede

Disse kjøretøyene må imidlertid ha tegnet avtale og installert gyldig bombrikke for å få fritak.

Mopeder og motorsykler kan fritas når praktiske hensyn tilsier dette.

Vedlegg

1. Innledende bestemmelser

1.1 Selskapet gir Kunden rett til å benytte AutoPASS-brikken (Brikken) i alle bompengeanlegg eller andre transportrelaterte tjenester (Anlegg) tilknyttet AutoPASS-avtalen (Avtalen). Brikken utleveres av brikkeutsteder (Utsteder) eller forhandler.

1.2 Avtalen omfatter Generelle betingelser, Lokale betingelser, Avtaleskjema og Veiledning. Ved motstrid gjelder ovennevnte rekkefølge.

1.3 Kunden aksepterer de betingelser som følger av Avtalen.

1.4 Kunden er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert om hvilke Anlegg som er tilknyttet Avtalen. Informasjon kan fås på www.autopass.no eller telefon 02012.

1.5 Kundens bruk av Anlegg som er knyttet til Avtalen, belastes Avtalen.

1.6 Selskapet har rett til å belaste Avtalen for bruk av brikken i andre Anlegg knyttet til Avtalen dersom Kunden ikke har reservert seg mot dette (jf. Avtaleskjema). Selskapet er betalingsformidler.

2. Avtaleperiode

2.1 Avtalen er gyldig fra den startdato som er angitt i Avtalen, tidligst fra dato for Selskapets/forhandlers underskrift.

2.2 Avtalen er gyldig inntil en av partene skriftlig sier opp Avtalen eller at Brikken(e) returneres.

3. Kundens forpliktelser

3.1 De ulike typer avtaler og betalingsordninger som kan tegnes, fremgår av Avtaleskjemaet foran. Selskapets takster samt depositum for Brikken fastsettes av offentlige myndigheter, og fremgår av separat prisoversikt. Ved bruk av Brikken i de andre Anlegg som omfattes av Avtalen betales det gjeldende takst i det enkelte anlegg.

3.2 Kunden er ansvarlig for at opplysninger som er gitt i Avtaleskjemaet er korrekte.

3.3 Retten til bruk av Brikken forutsetter rettidig betaling av krav fra Selskapet.

3.4 Kunden kan ikke benytte Brikken i andre motorvogner enn det som er angitt i denne Avtalen.

3.5 Passeringer skal skje i felt merket med AutoPASS eller felt for elektronisk lesning.

3.6 Montering og bruk av Brikken skal skje i henhold til instruksjoner gitt av Selskapet.

3.7 Kunden skal melde enhver endring i kjøretøydata, innen tre virkedager etter at slik endring har skjedd. Slike endringer skal imidlertid ikke skje hyppigere enn hver tredje dag.

3.8 Verken Avtalen eller Brikken kan overdras til andre.

3.9 Kunden er betalingsansvarlig for bruk av Brikken i alle Anlegg tilknyttet AutoPASS-tjenesten fram til retur eller meddelt tap av Brikken uansett om han selv benytter eller lar andre benytte Brikken.

4. Selskapets forpliktelser

4.1 Når Avtalen er akseptert skal Kunden betale depositum og motta en Brikke, dersom Kunden ikke har slik Brikke fra før.

4.2 Selskapet skal tilby Kunden informasjon vedrørende AutoPASS-tjenesten og bruk av denne.

4.3 Det gis grønt eller ikke noe lyssignal ved godkjent passering. Gult lys gis ved ubetalt /ugyldig avtale, manglende brikke, feil på brikke eller feilaktig montering, og utløser automatisk videofotografering. Hvitt lys varsler godkjent passering, men at innbetalt forskudd snart er oppbrukt. For videre bruk av tjenesten må ny faktura betales eller trekk på Kundens konto foretas av Selskapet. I automatiske stasjoner kan andre lyssignal forekomme (se Lokale betingelser)

4.4 Dersom Selskapet gjør feil ved registrering av kjøretøydata kan Kunden kreve Selskapet for dekning av feilaktig betalte krav

5. Tilleggsavgift og mislighold

5.1 Brudd på Avtalen kan medføre tilleggsavgift for Kunden.

5.2 Klage på tilleggsavgift skal alltid rettes skriftlig til det selskap som har utstedt tilleggsavgiften.

5.3 Dersom Kunden gir feil opplysninger om kjøretøydata slik at Selskapet påføres tap, kan Kunden etterskuddskreves for det tapet Selskapet er påført.

5.4 Selskapet har rett til å heve Avtalen dersom Kunden vesentlig misligholder de forpliktelser som følger av Avtalen.

6. Tap, skade eller tyveri av Brikken

6.1 Kunden er ansvarlig for all oppbevaring og bruk av Brikken. Ved tap, skade eller tyveri refunderes ikke depositumet.

6.2 Kunden er ikke betalingsansvarlig for bruk av Brikken dersom Brikken eller kjøretøyet er fravent Kunden ved tyveri. Dette forutsetter at Kunden ikke var uaktsom ved oppbevaring av brikken samt at forholdet anmeldes.

7. Oppsigelse av Avtalen

7.1 Kunden har til enhver tid rett til skriftlig å si opp Avtalen med Selskapet.

7.2 Avtalen kan overføres til en annen Utsteder dersom Selskapet legger ned sin virksomhet. Melding om nedleggelse vil bli gitt senest 3 måneder før Selskapet avslutter sin virksomhet.

7.3 Ved oppsigelse vil ubenyttet, innbetalt forskudd bli refundert Kunden, i henhold til Lokale avtalebetingelser.

8. Endringer i Avtalen

8.1 Selskapet kan foreta mindre endringer i Avtalen. Gjeldende versjon av Avtalen finnes på www.Selskapet.no, hos Selskapet og hos Selskapets forhandlere. Vesentlige endringer skal kunngjøres eller sendes skriftlig til Kunden. Nevnte endringer trer i kraft ved første etterfølgende betaling av faktura, eventuelt trekk på Kundens konto hos Selskapet.

8.2 Endringer i avtaleperioden vil bare kunne skje som følge av politiske myndigheters beslutninger eller andre ekstraordinære forhold utenfor Selskapets kontroll. Slike endringer vil kunngjøres senest 4 uker før endringen trer i kraft. Endringer av takster og andre priser annonseres iht bestemmelser gitt av Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen.

9. Personvern

9.1 All bruk av Brikken vil bli registrert i forbindelse med betalingskontroll, fremstilling av anonymisert statistikk, og eventuelle opplysninger til Kunden. Registreringen skjer i overensstemmelse med personopplysningslovens bestemmelser.

9.2 Brikken kan benyttes for anonymisert datainnsamling. Dette skal utføres uten at personopplysninger behandles.

9.3 Nærmere informasjon om behandlingen av opplysninger om Kunden, kan fås ved henvendelse til Selskapet . Opplysninger om Kunden benyttes bare til å administrere AutoPASS-tjenestene. Opplysningene om Kunden kan bli utlevert til operatører av AutoPASS-tjenestene.

9.4 Opplysninger om hver enkel AutoPASS-passering slettes så raskt som mulig etter at fakturaen er betalt. Ved tvist om betalingsplikten oppbevares opplysningene inntil kravet er gjort opp eller rettslig avgjort.

10. Kommunikasjon

10.1 Henvendelser fra Kunden til Selskapet vedrørende Avtalen, Brikken mv. skal sendes skriftlig pr. brev, telefaks eller e-post til adressen som er oppgitt på Avtaleskjemaet.

10.2 Med mindre annet er beskrevet i Avtalen skal meldinger fra Selskapet til Kunden vedrørende Avtalen sendes pr. post eller e-post til adressen oppgitt i Avtaleskjemaet. Meldinger kan også inkluderes i fakturautsendinger og eventuelle purringer.

10.3 Reklamasjon på belastning av passeringer må fremsettes senest 30 dager fra det tidspunkt da Kunden fikk kunnskap om belastningen. For passeringer i utlandet må reklamasjon skje senest 60 dager etter passering. Rettslige tvister vedrørende reklamasjon skal avgjøres ved domstolen der det aktuelle Anlegget har sin adresse.